Hướng dẫn thi GVCN giỏi năm học 2015-2016

     UBND HUYỆN DIỄN CHÂU                     
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Số: 948/PGD&ĐT-TH
V/v hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Tiểu học cấp huyện,
năm học 2015 - 2016
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                 Diễn Châu, ngày 3  tháng 11  năm 2015
 
              
          Kính gửi:       Hiệu trưởng các trường tiểu học trong toàn huyện.
Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012, Phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu hướng dẫn các trường một số nội dung liên quan tới việc triển khai Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học, năm học 2015 – 2016 như sau:
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
- Hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Tiểu học, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;
- Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi trường, mỗi địa phương và của cả nước, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;
- Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Hội thi được tổ chức một cách khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.
NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ
1. Các cấp tổ chức Hội thi:
  - Cấp trường được tổ chức mỗi năm một lần dưới hình thức bình bầu.
 - Cấp huyện được tổ chức 2 năm một lần đối với giáo viên tiểu học. 
 - Cấp tỉnh được tổ chức 4 năm một lần. 
 - Cấp toàn quốc: Liên hoan giáo viên chủ nhiệm giỏi toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 5 năm một lần và sẽ có các quy định cụ thể riêng.
2. Nội dung, quy trình và cách thức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường:
Thực hiện theo Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Nội dung và hình thức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện:
3. 1. Nội dung thi bao gồm các vấn đề có liên quan đến công tác chủ nhiệm được quy định trong điều lệ nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục và một số văn bản hiện hành có liên quan đến giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
3. 2. Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện 4 phần thi bao gồm:
a) Thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm: giáo viên nộp cho ban tổ chức hội thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm có kèm theo nhận xét, đánh giá của nhà trường. Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm gồm có:
- Sổ chủ nhiệm của ít nhất 1 năm học gần nhất năm tổ chức hội thi(tức là năm học 2014 – 2015);
- Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng;
-  Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm; (GV nào có SKKN cấp tỉnh về công tác chủ nhiệm đang trong thời gian bảo lưu chỉ cần nạp giấy chứng nhận, còn lại nạp SKKN về công tác chủ nhiệm cho Ban tổ chức)
b) Thi hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp (gọi tắt là bài thi hiểu biết). Bài thi hiểu biết là bài thi viết, có thể bằng hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan hoặc kết hợp cả 2 hình thức trên. Trưởng ban tổ chức hội thi quyết định hình thức thi, thời gian làm bài thi; Cụ thể:
Nội dung: thi hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo; Điều lệ trường TH; Thông tư 30/2014/TT-BGDDT, ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học; Các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở, của Phòng...) và các nội dung liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp.
c) Thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp: giáo viên thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm theo tình huống do ban tổ chức hội thi đưa ra;
d) Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm: giáo viên kể lại một việc làm để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong hoạt động chủ nhiệm và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo có liên quan đến câu chuyện đó; Cụ thể:
- Thời gian thi: Mỗi thi sinh được trả lời ứng xử tối đa là 02 phút; kể chuyện tối đa là 05 phút.
- Đề cương phần thi ứng xử sẽ được Phòng chuyển xuống các trường trước ngày thi để giáo viên dự thi nghiên cứu trước.
- Phương thức thi và thứ tự thi:
+ Thứ tự thi sẽ được xếp theo danh sách a,b,c...
+ Phần thi ứng xử sẽ theo thứ tự từ trên xuống dưới, phần kể chuyện sẽ thi theo thứ tự ngược lại.
+ Giáo viên dự thi bắt thăm câu hỏi từ người dẫn chương trình. Thí sinh thứ nhất bắt đầu trả lời thì thì thí sinh thứ hai lên bắt thăm.
- Thành phần tham dự:
           Để đảm bảo cho công tác tuyên truyền, nhân rộng những kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm, phần thi ứng xử và kể chuyện cần có sự tham dự của cán bộ quản lý và giáo viên các trường. Thành phần tham dự phần thi ứng xử và kể chuyện trong Hội thi GVCN giỏi cấp huyện như sau:
+ Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban thư kí;
+ Các thí sinh tham gia phần thi ứng xử và kể chuyện;
+ Mỗi trường cử 01 lãnh đạo trường (Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng) và 05 giáo viên chủ nhiệm (mỗi khối cử 01 GVCN).
4. Đối tượng và điều kiện tham dự hội thi:
4.1. Cấp trường: Thực hiện theo Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.2. Cấp huyện: Tham dự hội thi cấp huyện là giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm trong các trường thuộc cấp tiểu học. Giáo viên tham dự hội thi cấp huyện phải đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề, được nhà trường chọn cử tham gia hội thi cấp huyện.
Số lượng giáo viên của mỗi trường tham gia hội thi GVCN giỏi cấp huyện: 12% tổng số giáo viên chủ nhiệm lớp của mỗi trường(làm tròn theo quy định).
5. Các ban Hội thi
Thực hiện theo Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Tổ chức thi và đánh giá các nội dung thi cấp huyện:
6.1. Tổ chức thi
Ban tổ chức sắp xếp thời gian tiến hành các nội dung thi, thông báo lịch thi cho các đơn vị tham gia, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục dự giờ thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm và thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm.
6.2. Đánh giá các các nội dung thi
Các nội dung thi được đánh giá theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của ban tổ chức hội thi và được các giám khảo chấm độc lập. Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo.
6.3. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi
Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện và cấp tỉnh phải đạt các yêu cầu sau:
a) Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm đạt từ 8/10 trở lên;
b) Bài thi hiểu biết đạt từ 8/10 điểm trở lên;
c) Bài thi ứng xử tình huống sư phạm đạt từ 8/10 điểm trở lên;
 d) Bài thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm đạt từ 8/10điểm trở lên.
7. Khen thưởng và xử lí vi phạm
7.1. Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai hội thi được đề nghị xét khen thưởng theo quy định tại Luật thi đua khen thưởng.
7.2. Tập thể, cá nhân phạm các quy định tại điều lệ này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
8. Sử dụng kết quả hội thi
8.1. Kết quả hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhân tham gia hội thi.
8.2. Danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện là căn cứ để xem xét, thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên như danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
9. Thời gian tổ chức Hội thi
- Cấp trường: Tổ chức bình bầu và công nhận danh hiệu GVCN giỏi trong học kì I (năm học 2015- 2016)
- Cấp huyện: Dự kiến thi trong tháng 01 năm 2016
Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học nghiên cứu, triển khai thực hiện đúng quy định./.
 
Nơi nhận:                                                                                           KT. TRƯỞNG PHÒNG
   - Như trên;                                                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
   - Lãnh đạo, chuyên viên Phòng;
   - Lưu VP, CMTH.                                                                                            ( Đã ký)                                                                               
                                                                                                
                                                                                                   Mai Ngọc Long
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Hướng dẫn thi GVCN giỏi năm học 2015-2016
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Văn bản Phòng GD&ĐT
Gửi lên:
01/12/2015 15:50
Cập nhật:
01/12/2015 15:50
Người gửi:
quantriweb
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
53.50 KB
Xem:
1419
Tải về:
11
  Tải về
Từ site Trường THCS Diễn Hải - Diễn Châu - Nghệ An:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Mã bảo mật   
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay591
  • Tháng hiện tại15,555
  • Tổng lượt truy cập706,936
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây