Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016

UBND HUYỆN DIỄN CHÂU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 690/PGD&ĐT-TH
V/v HD thực hiện NVNH 2015 – 2016,
          đối với Giáo dục Tiểu học
                    
            Diễn Châu,  ngày 16 tháng 9 năm 2015
 
Kính gửi: Các trường tiểu học toàn huyện
 
 Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ- BGDĐT, ngày 3/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016 của  giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông (GDPT) và giáo dục thường xuyên (GDTX);
Căn cứ Quyết định số 3460/QĐ-UBND. VX, ngày 11/8/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của  GDMN, GDPT và GDTX;
Căn cứ Công văn số 4323/BGD&ĐT- GDTH, ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học (GDTH)  năm học 2014 – 2015;
Căn cứ công văn số 1626/SGD&ĐT-GDTH ngày 14/9/2015 của sở GD&ĐT Nghệ An về việc hướng dẫn NVNH 2015-2016 đối với GDTH
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 đối với Giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện Diễn Châu như sau:
 
I. Nhiệm vụ chung
Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Tiểu học năm học 2015 – 2016 là tiếp tục đổi mới quản lý theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ cho các nhà trường; khuyến khích sự sáng tạo, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho giáo viên trong tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục và đánh giá học sinh; củng cố và nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục 2 buổi/ngày, bán trú, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo Quyết định 1517/QĐUB, ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, bán trú tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Thực hiện có chất lượng các yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh thông qua chương trình giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động giáo dục trải nghiệm như sinh hoạt tập thể, vui chơi, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội khác. Quan tâm đến học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
II. Các nhiệm vụ cụ thể
1. Thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động
1.1) Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung và hình thức thiết thực, phù hợp.
1.2) Triển khai các nội dung cuộc vận động ”Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”; nêu cao vai trò làm gương trong tất cả các hoạt động giáo dục, trong lối sống của mỗi giáo viên, nhân viên; nghiêm cấm các hành vi bạo hành, làm tổn thương học sinh cả về thể chất và tinh thần trong giáo dục, đánh giá học sinh. Xây dựng qui chế đơn vị nhằm chấm dứt các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo và các qui điịnh của Pháp luật
1.3) Xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn: Trên cơ sơ các quy định về tiêu chuẩn Trường học thân thiên, học sinh tích cực, các nhà trường xây dựng các nội dung cụ thể quy định nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong trường học. Tiếp tục hoàn thiện qui hoạch khuôn viên, phấn đấu đạt ”trường tiểu học đẹp” ở mức xuất sắc; Lồng ghép và tổ chức các buổi ngoại khóa nhằm cung cấp cho học sinh những hiểu biết và ý thức phòng tránh tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn giao thông và đối nước.
1.4) Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào cờ tổ quốc; tăng cường giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe cho học sinh thông qua tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ và các hoạt động vui chơi tập thể.
1.5) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 5105/CT- BGDĐT, ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn 9183/UBND. VX, ngày 05/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh dạy thêm trái quy định đối với giáo dục tiểu học.  Chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi tổ chức hoặc dạy thêm trái quy định ở tiểu học.
2. Thực hiện Chương trình giáo dục
2.1) Thực hiện Biên chế năm học: Thực hiện theo Quyết định số 3460/QĐ-UBND. VX, ngày 11/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016 đối với GDMN, GDPT và GDTX. Cụ thể đối với GD tiểu học:
- Ngày tựu trường: 14/8/2015. Riêng khối 1, thực hiện “ 02 tuần không” từ sau ngày tựu trường để giúp trẻ làm quen với môi trường học tập mới ở trường tiểu học, nhất là học sinh học theo tài liệu Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục;
- Ngày khai giảng năm học mới: 05/9/2015;
- Ngày bắt đầu chương trình năm học mới: Thứ 2, ngày 07/9/2015
- Học kỳ I: Từ 05/9/2015 đến 16/01/2016 (có ít nhất 18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác);
- Học kỳ II: Từ 18/01/2016 đến 22/5/2016 (có ít nhất 17 tuần thực học, 01 tuần nghỉ tết Nguyên đán, còn lại dành cho các hoạt động khác);
- Ngày kết thúc năm học: Cuối tháng 5/2016.
- Xét hoàn thành Chương trình tiểu học và bàn giao chất lượng tiểu học cho THCS  xong trước ngày 10/6/2016; Đợt 2 xong trước 10/8/2016.
- Các trường hợp nghỉ đột xuất do thiên tai, thời tiết hoặc lý do đặc biệt khác, thực hiện theo hướng dẫn của phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo. Khắc phục tình trạng bố trí nghỉ bù, học bù không đúng qui định.
2.2) Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, bán trú ở tiểu học theo Quyết định 1517/QĐ- UBND, ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, bán trú tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Cụ thể:
- Đối với vùng thuận lợi: Tổ chức mô hình dạy học 9 buổi (35 tiết/tuần) cho mọi học sinh. Không tổ chức dạy học vào ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ.
- Đối với các trường TH thuộc vùng đặc biệt khó khăn: Khắc phục khó khăn nhằm duy trì tổ chức dạy học 9 buổi(35 tiết) với các biện pháp sau đây:
+ Bổ sung đủ tỉ lệ  1,5 GV/lớp( bao gồm cả GV ngoại ngữ, tin học), không thu tiền học 2 buổi/ngày của học sinh
+ Bổ sung ngân sách chi trả phần thiếu do thực hiện các chức trách kiêm nhiệm được trừ định mức tiết dạy theo TT 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 21/10/2009
2.3) Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục, Kế hoạch dạy học nhà trường:
Trên cơ sở bám sát Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học (CT GDTH) ban hành kèm theo Quyết định 16/2006/QĐ- BGDĐT, ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường chủ động xây dựng Chương trình giáo dục, Kế hoạch dạy học đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học và phù hợp với điều kiện tổ chức của nhà trường. Chương trình giáo dục, Kế hoạch dạy học nhà trường cần bám sát định hướng sau:
- Dạy đủ các môn học bắt buộc theo CT GDTH về nội dung, thời lượng quy định cho mỗi môn học, HĐGD;
- Tổ chức tiết tự học có hướng dẫn của GV vào cuối mỗi ngày học nhằm giúp học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học tập chính khóa ngay tại trường và phát triển năng lực tự học cho học sinh. Thời lượng tổ chức tự học có hướng dẫn tối thiểu 04 tiết/tuần đối với các lớp 1- 2; 03 tiết/tuần đối với các lớp 3- 5.
- Không giao thêm bài tập về nhà cho mọi đối tượng học sinh. Đối với học sinh còn khó khăn trong hoàn thành môn học, GV có thể giao thêm nhiệm vụ và phối hợp cha mẹ học sinh để giúp các em hoàn thành ở nhà. Đối với học sinh có năng khiếu hoặc khả năng vượt trội ở môn học, lĩnh vực giáo dục, nhà trường tổ chức hoặc phối hợp với gia đinh, các tổ chức ngoài nhà trường để giúp học sinh phát triển năng khiếu;
- Bố trí thời gian thích hợp và tổ chức có chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng sống- giá trị sống theo tài liệu do nhà trường lựa chọn và tổ chức giáo dục trải nghiệm cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoài chính khóa theo hướng dẫn tại Công văn số 1738/SGDĐT- GDTH, ngày 09/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài chính khóa. Chú ý giáo dục học sinh hiểu biết và kỹ năng, thói quen phòng chống đuối nước, tai nạn thương tich. Giáo dục học sinh thói quen hành vi tham gia giao thông an toàn kể cả đi bộ, đi xe đạp và ngồi sau xe máy.
2.4) Điều chỉnh nội dung và yêu cầu dạy học các môn học, hoạt động giáo dục:
- Căn cứ vào tình hình lớp học, học sinh, giáo viên mạnh dạn, chủ động lựa chọn nội dung dạy học cho phù hợp với đối tường học sinh lớp mình.
- Tiếp tục triển khai chủ trương chuyển định hướng dạy học cung cấp kiến thức sang dạy học hướng vào phát triển năng lực học sinh (Năng lực tự phục vụ, tự quản;Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề).
- Thực hiện dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng sống/giá trị sống qua các môn học, hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần được lực chọn, đảm bảo vừa sức, có tác dụng giáo dục, không gây áp lực học tập đối với học sinh.
2.5) Đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức lớp học, tổ chức dạy học:
- Tăng cường các hoạt động tập thể, HĐNGLL với nội dung, hình thức phù hợp lứa tuổi nhằm giúp học sinh có môi trường hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng khác; khuyến khích các trường tổ chức học sinh tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo và các hoạt động ngoại khóa
- Vận dụng hợp lý các hình thức, phương pháp dạy học, tổ chức lớp học, trang trí lớp học theo mô hình của Dự án VNEN để giúp học sinh được trải nghiệm nhiều hơn qua các hoạt động tự học, trao đổi bài học theo nhóm. GV cần hạn chế tối đa việc giảng bài theo phương pháp thuyết trình gây căng thẳng và quá tải cho học sinh;
- Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào các bài học môn Tự nhiên- xã hội và Khoa học;
- Tập huấn và triển khai dạy môn Mỹ thuật theo Phương pháp mới đến 100% trường tiểu học.
- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai dạy học Tiếng Việt 1, Công nghệ giáo dục tại 41 trường TH( có 14 trường triển khai năm đầu gồm TH D Nguyên, Thái, Thành, Thắng, An, Tân, Thịnh, Vạn, Kim, Hạnh, Quảng, Bích, Phúc, Ngọc) ; tổ chức tư vấn về kỹ thuật và PP dạy học tại 14 trường mới triển khai;  hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm và áp dụng các kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học TV1,CGD cho tất cả các trường.
2.6) Đổi mới phương pháp đánh giá học sinh:
- Tiếp tục tổ chức các sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cụm trường để rút kinh nghiệm và thực hiện Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học. Thực hiện có chất lượng một số nội dung và kỹ thuật đánh giá học sinh theo TT30 theo tinh thần chỉ đạo của Sở và phòng tại công văn số 638/PGD&ĐT-TH ngày 4/9/2015. Những vấn đề còn vướng mắc về nhận thức, kỷ thuật đánh giá cần được hỗ trợ khắc phục kịp thời thông qua tổ tư vấn và các hoạt động sinh hoạt chuyên trường, cụm trường.
- Thực hiện hồ sơ đánh giá học sinh mới theo hướng giảm nhẹ lao động hành chính về ghi hồ sơ để GV dành thời gian đầu tư cho các hoạt động giáo dục học sinh. Ngoài hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định tại Thông tư 30, các trường tuyệt đối không được yêu cầu giáo viên làm thêm sổ sách khác về đánh giá học sinh.
2.7) Triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học:
- Triển khai dạy học Ngoại ngữ theo chương trình mới tại 38 trường có đủ điều kiện về đội ngũ GV và phòng học NN (có 8 trường bắt đầu triển khai dạy bắt buộc từ lớp 3 là TH Đoài, Yên 2, Hải, Tháp, Quảng, Nguyên, Kim, Đồng). Các trường TH Lâm 1, Lâm2 chuẩn bị đủ điều kiện để triển khai chương trình vào năm học 2016-2017.
- Ở các trường có điều kiện về GV và học sinh có nhu cầu, khuyến khích dạy NN sớm hơn từ học kỳ II, lớp 1 để học sinh làm quen giao tiếp trước khi học theo chương trình chính thức;
- Đa dạng hóa các hình thức dạy học NN bằng các Câu lạc bộ NN ngoài giờ chính khóa với sự tự nguyện tham gia và đóng góp kinh phí của phụ huynh. Các trường nếu có điều kiện và nhu cầu của học sinh, có thể mời giáo viên nước ngoài trực tiếp dạy một số tiết NN tăng cường để học sinh có cơ hội phát triển kỹ năng giao tiếp.
- Các trường đã đạt chuẩn mức độ 2 hoặc trong kế hoạch phấn đấu TCQG mức độ 2 và các trường vùng thuận lợi tổ chức dạy học Tin học với thời lượng 02 tiết/tuần.
2.8) Giáo dục cho đối tượng khuyết tật (KT), học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn(HCĐBKK)
- Vận động, khuyến khích và tạo điều kiện cho học sinh KT, HScó  HCĐBKK đi học. Những học sinh thuộc diện khuyết tật đặc biệt nhà trường tư vấn cho phụ huynh được gửi vào học tại các trường chuyên biệt
- Đối với học sinh KT, HS có HCĐBKK, cần linh hoạt trong tổ chức dạy học, đánh giá phù hợp với từng loại khuyết tật, từng hoàn cảnh. Không đánh giá HS khuyết tật theo chuẩn KT- KN như học sinh bình thường khác mà chỉ ghi nhận những tiến bộ hoặc mặt sở trường của từng em. Học sinh khuyết tật phải có Hồ sơ khuyết tật được trạm y tế phường, xã, thị trấn xác nhận. Nhà trường lập và sử dụng cuốn Hồ sơ theo dõi HS khuyết tật theo mẫu quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đánh giá và xếp loại học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật cần căn cứ vào sự tiến bộ của cá nhân từng học sinh để ghi nhận những mặt có thể phát triển được, đồng thời xác định rõ “ngưỡng” có thể đạt tới của từng em. Không áp dụng cứng nhắc Chuẩn KT- KN để nhận xét làm tổn thương các em. Cần khen thưởng, động viên kịp thời học sinh có hoàn cảnh khó khăn có ý chỉ vươn lên trong học tập, rèn luyện.
2.9) Quản lý công tác phát hành sách giáo khoa, tài liệu dạy học và thiết bị giáo dục:
- Công tác phát hành sách, tài liệu dạy và học phải thực hiện đúng tinh thần của Thông tư 21/2014/TT- BGDĐT, ngày 07/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và Công văn chỉ đạo số 481/SGD&ĐT- VP, ngày 08/4/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý, sử dụng phát hành sách giáo dục năm học 2015 – 2016.
Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về hướng dẫn, kiểm tra và xử lý sai phạm trong công tác phát hành sách; hiệu trưởng các trường quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn sách, ấn phẩm phục vụ dạy và học có chất lượng.
- Sử dụng sách giao khoa và tài liệu bổ trợ:
Học sinh cần có đủ sách giáo khoa các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Những học sinh thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách nếu có khó khăn nhà trường cần cố gắng để học sinh được mượn tại tủ sách dùng chung
Mỗi môn học được sử dụng không quá 01 tài liệu bổ trợ sử dụng ở trường. Các trường lựa chọn và hướng dẫn sử dụng thống nhất một trong 2 tài liệu bổ trợ: hoặc vở thực hành hoặc vở bài tập các môn học ( riêng môn Tiếng việt và Tiếng Anh được sử dụng thêm vở luyện viết chữ đẹp) để sử dụng trong các tiết luyện tập thực hành và tự học cuối buổi chiều. Không được vận động mua sử dụng tài liệu nâng cao hoặc tài liệu tham khảo khác trong giờ học chính khóa nhằm giảm tải về áp lực học tập cho học sinh.
- Sử dụng vở viết: Mỗi học sinh chỉ phải sử dụng thường xuyên 04 cuốn vở viết: Vở Tiếng Việt, vở Toán, vở Tiếng Anh và vở chung cho các môn học, HĐGD khác. Các loại ấn phẩm, văn phòng phẩm dùng cho học sinh phải đảm bảo về yêu cầu kỹ thật phù hợp với học sinh tiểu học, có xuất xứ rõ ràng, giá cả phù hợp. Nhà trường không bắt buộc học sinh phải mua vở ô ly có logo của trường; không được in hình phản cảm trên các ấn phẩm cung cấp cho học sinh.
- Kiểm kê lại toàn bộ thiết bị dạy học, có kế hoạch mua sắm, bổ sung những thiết bị đã hư hỏng hoặc thiếu do phát sinh lớp, học sinh. Tiếp tục phát động trong giáo viên phong trào tự làm đồ dùng dạy học với vật liệu dễ kiếm, rẻ tiền
2.10) Quản lý các chương trình, dự án ở tiểu học:
- Triển khai các nội dung được tập huấn, tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh nhằm tạo mô hình tốt cho đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 (dự kiến triển khai từ năm học 2018 - 2019). Đánh giá và nhân rộng các điển hình tốt trong thực hiện Dự án VNEN phù hợp với điều kiện của mỗi trường.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính, tài sản theo Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án và các văn bản hướng dẫn cụ thể khác. Chuẩn bị tốt hồ sơ tổng kết các chương trình, dự án vào giữa năm 2016. Đối với các trường thực hiện Dự án mô hình trường học mới VNEN, cần hướng dẫn học sinh bảo quản tài liệu để sau khi Dự án kết thúc, không cấp bổ sung học sinh vẫn có sách để học.
3. Phổ cập giáo dục tiểu học
a) Triển khai thực hiện Nghị định 20/2014/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 của chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Kiện toàn ban chỉ đạo PCGD các cấp. Thực hiện Kế hoạch Chống mù chữ và Phổ cập GDTH theo Quyết định số 565/QĐ- UBND.VX, ngày 06 tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án chống mù chữ và phổ cập giáo dục tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 – 2020; kế hoạch số 12/KH-BCĐPCGD ngày 24/8/2015 của UBND huyện Diễn Châu.
b) Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, bàn giao chất lượng học sinh từ mầm non lên tiểu học, các lớp tiểu học và từ tiểu học lên THCS nhằm tạo động lực nâng cao chất lượng phổ cập GDTH trên địa bàn.
c) Quan tâm chỉ đạo và tổ chức dạy học phù hợp đối với đối tượng học sinh có HCKK, học sinh khó khăn về học, giảm tỉ lệ học sinh lưu ban nhưng đồng thời phải chấm dứt hiện tượng học sinh lên lớp không đạt chuẩn.
d) Khắc phục lỗi phần mềm quản lý phổ cập nhằm giúp công tác thống kê, tổng hợp số liệu cập nhật, chính xác. Xây dựng hồ sơ PCGD-CMC đủ về chủng loại, có độ tin cây, độ chính xác, tính cập nhật cao nhằm chuẩn bị phấn đấu để đơn vị đạt PCGDTH đúng độ tuổi cấp độ 3
4. Xây dựng trường chuẩn quốc gia
a) Các trường đã được công nhận trường CQG phải rà soát và điếu chiếu với tiêu chuẩn trường CQG theo TT59. Bổ sung và hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt hoặc đạt chưa vững chắc. Phát huy ảnh hưởng của trường CQG mức độ 2 để xây dựng trường ngày càng phát triển toàn diện, theo hướng hiện đại
b) Tập trung chỉ đạo để xây dựng thêm 2 trường đạt CQG mức độ 2 là TH Diễn Hạnh, TH Diễn Thọ.
c) Kiểm tra lại các trường đã công nhận sau 5 năm:
- UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra và trực tiếp kiểm tra đối với 2 trường TH Diễn Hạnh và TH Diễn Yên 1 đã được công nhận cách đây 5 năm
- Sở Giáo dục và Đào tạo theo sự ủy quyền của UBND tỉnh thẩm định qua hồ sơ và trực tiếp kiểm tra xác xuất khoảng 15% số trường đã được công nhận từ năm học 2010-2011 trở về trước
- Thời gian kiểm tra của cấp huyện từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2015, của cấp tỉnh từ tháng 02 đến tháng 03/2016.
d) Có dự báo sớm và đẩy mạnh công tác tham mưu với địa phương trong việc tăng cường cơ sở vật chất nhằm đảm bảo đủ điều kiện cho dạy học 2 buổi/ngày trong những năm tiếp theo.
5. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, đổi mới  công tác quản lý
a) Bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo:
- Tổ chức và chỉ đạo thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; tránh hình thức.
- Bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hợp lý, phù hợp năng lực sở trường và theo hướng việc nào, lĩnh vực nào cũng có lãnh đạo phụ trách, quản lý và có giáo viên nhân viên là người thực hiện.
- Cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường tập trung vào xây dựng Kế hoạch dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh. Những vấn đề khó, vấn đề giáo viên còn vướng mắc, cần được tập trung tháo gỡ trong SHCM trường, cụm trường. Đối với các môn chuyên biệt (Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, ngoại ngữ)  bố trí mỗi tháng một lần cho GV sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường để GV có điều kiện bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo dục theo môn học.
- Nghiên cứu và triển khai mô hình Trường học kết nối nhằm đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ. Động viên giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến, “Trường học kết nối”.
b) Đổi mới công tác quản lý:
- Nâng cao năng lực và trách nhiệm của hiệu trưởng về quản trị CSGD trên các lĩnh vực được phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm . Sở tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý các trường tiểu học về công tác xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường, xây dựng và quản lý chương trình giáo dục nhà trường, quản lý các điều kiện phục vụ nâng cao chất lượng và một số vấn đề đổi mới giáo dục tiểu học.
- Thực hiện nghiêm túc các qui định về qui chế dân chủ trường học, phát huy tối đa tính tự chủ, sáng tạo của nhà giáo và tạo môi trường thuận lợi để mỗi cá nhân, tổ chức tham gia tích cực vào sự phát triển của đơn vị. Thực hiện tốt các qui định về công khai theo TT09. Nêu cao tính kỷ luật, kỷ cương trong dạy học và công tác, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo qui định của pháp luật.
- Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của Phòng và Sở Giáo dục - Đào tạo đối với các nhiệm vụ phát triển giáo dục trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 115/2010/NĐ- CP, ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT- BNV, ngày 29 tháng 5  năm 2015 của Bộ GD ĐT và Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hành chính đối với các cơ sở giáo dục
6. Các hoạt động khác
6.1) Tiếp tục thực hiện có chất lượng công tác tự đánh giá và chỉ đạo các trường TH  D. Hùng, Hồng, Liên, Đồng, Thị Trấn, An, Thắng, Phú hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá để đăng ký đánh giá ngoài
6.2) Tổ chức các sân chơi phát triển phẩm chất, năng lực và trí tuệ tại trường học như em yêu tiếng hát dân ca, các trò chơi dân gian, em yêu Tiếng việt, Ôlimpic toán, ôlimpíc tiếng Anh; thi toán, tiếng Anh trên mạng intenet,… nhằm tạo cơ hội cho học sinh tham gia và phát triển khả năng nổi trội của học sinh. Động viên học sinh tham gia các cuộc thi do tổ chức ngoài ngành phối hợp triển khai. Tuy nhiên, không được tạo áp lực về thành tích cho học sinh và các lớp.
6.3) Tổ chức tốt Hội khỏe Phù đổng cấp trường, có kế hoạch lựa chọn, luyện tập để học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện tỉnh đạt kết quả cao.
6.4) Tổ chức vinh danh giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường và lựa chọn cá nhân tiêu biểu tham gia Hội thi GVCNG cấp Huyện
6.5) Triển khai có chất lượng các dự án mới như VVOB; sữa học đường nâng cao tầm vóc việt; chương trình BH y tế học sinh; …..
6.6) Đảm bảo nghiêm túc công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu chuyên môn. Sử dụng thống nhất phần mềm quản lý nhà trường EQMS, phần mềm phổ cập giáo dục, quản lý nhân sự, tài chính, thống kê, …..
Trên đây là một số nội dung chủ yếu cơ bản về nhiệm vụ năm học 2015-2016 của giáo dục tiểu học Diễn Châu, căn cứ vào văn bản này và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, Hiệu trưởng nhà trường xây dựng nhiệm vụ năm học đảm bảo các yêu cầu của sự phát triển, sát với thực tiễn đơn vị, địa phương và có tính khả thi cao.
 
Nơi nhận                                                    KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- LĐ, CV phòng
- Lưu VP, CMTH                                                     
                                                                          (Đã ký)
 
 
                                                                           Mai Ngọc Long
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015 – 2016
(Kèm theo Công văn số: 690 /PGD&ĐT- TH, ngày 16/9/2015 )
Thời gian Nôi dung công việc Ghi chú
Tháng 8/2015 + Tập huấn Cán bộ giáo viên dạy học VNEN tại hai trường TH Diễn Kỷ và Thị Trấn.
+ Tập huấn quản lý, GV về dạy học  môn TV lớp 1 CGD tại Thị Trấn và Diễn Thành
+ Tập huấn GV về dạy học Tiếng Anh
+ Tập huấn các chuyên đề CM tại các trường (từ 18 đến 29/8)
+ Tựu trường từ 14/8/2015
 
Tháng 9/2015 + Khai giảng năm học mới 2015-2016
+ Thực hiện chương trình năm học mới từ 05/9/2014
+ Triển khai các hoạt động GD nhân tháng ATGT
+ Tập huấn PP dạy Mỹ thuật theo Dự án Đan mạch, Tập huấn dạy học và giáo dục KNS – GTS; Tập huấn GV dạy Tiếng Anh, Thể dục.
+ Chỉ đạo các đơn vị Hội nghị CBCC năm học 2015-2016
+ Kiểm tra, tư vấn dạy học Tiếng Việt 1-CGD, thực hiện TT30, giáo dục KNS, dạy học Mỹ thuật theo PP Đan Mạch, dạy học Tiếng Anh theo Chương trình mới.
+ Các đơn vị triển khai công tác phổ cập GDTH năm 2015
 
Tháng 10/2015 + Kiểm tra NVNH, Dự án VNEN ở các trường.
+ Kiểm tra, hỗ trợ và tư vấn dạy học Tiếng Việt 1, thực hiện TT30, giáo dục KNS, dạy học Mỹ thuật theo PP Đan Mạch, dạy học Tiếng Anh theo Chương trình mới.
+ Tập huấn quản lý trường tiểu học cho CBQL các trường.
+ Sinh hoạt chuyên Cụm trường
+ Hội thảo chuyên môn cấp huyện Tiếng Việt 1-CGD
 
Tháng 11/2015 + Kiểm tra NVNH, Dự án VNEN và TCQG ở các đơn vị
+ Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN
+ Kiểm tra công tác phổ cập GDTH các đơn vị và báo cáo kết quả PCGDTH cấp huyện về tỉnh
+ Sinh hoạt chuyên Cụm trường
 
Tháng 12/2015 + Kiểm tra NVNH, Dự án VNEN và TCQG tại các đơn vị
+ Tỉnh kiểm tra Hồ sơ, trình công nhận PC GDTH cho các huyện
+ Hội thảo dạy học TV 1 theo tài liệu CGD cấp trường, huyện
+ Hội thảo chuyên môn cấp huyện Tiếng Việt 1-CGD
+ Sinh hoạt chuyên Cụm trường
 
Tháng 1/2016 + Kiểm tra TCQG, NVNH các đơn vị
+ Thi Giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp huyện
+ Kiểm tra định kỳ cuổi kỳ I
+ Sinh hoạt chuyên Cụm trường
 
Tháng 2/2016 + Kiểm tra TCQG, NVNH các đơn vị
+ Sinh hoạt chuyên Cụm trường
+ Giao lưu “Olympic Tiếng Anh” cấp trường
 
Tháng 3/2016 + Kiểm tra TCQG, NVNH các đơn vị
+ Sinh hoạt chuyên Cụm trường
+ “OLYMPIC Toán” cấp trường
+ Thi giải Toán trên Internet cấp huyện
+ Hội thảo chuyên môn cấp huyện Tiếng Việt 1-CGD
 
Tháng 4/2016 + Kiểm tra TCQG, NVNH các đơn vị
+ Giao lưu “Em yêu Tiếng việt” cấp trường.
+ Sinh hoạt chuyên Cụm trường
+ Kiểm tra, đánh giá và công nhận "Trường Tiểu học đẹp"
 
Tháng 5/2016 + Kiểm tra TCQG, NVNH các đơn vị
+ Lễ ra trường và bàn giao HS lớp 5 cho trường THCS
+ Kiểm tra định kỳ cuổi năm học 2015-2016
 
Tháng 6/2016 + Tổng hợp kết quả báo cáo Sở GD&ĐT  
Tháng 7/2016 + Chuẩn bị công tác bồi dưỡng hè 2016
+ Chuẩn bị các văn bản chỉ đạo năm học mới
 
                                                                 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Văn bản Phòng GD&ĐT
Gửi lên:
01/12/2015 15:34
Cập nhật:
01/12/2015 15:34
Người gửi:
quantriweb
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
84.50 KB
Xem:
914
Tải về:
4
  Tải về
Từ site Trường THCS Diễn Hải - Diễn Châu - Nghệ An:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Mã bảo mật   
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay556
  • Tháng hiện tại15,520
  • Tổng lượt truy cập706,901
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây